معرفی واحد

علم سنجي


علمسنجي گستره اي از دانش است كه به بررسي ويژگي هاي اطلاعات علمي پرداخته و بر مبناي داده هاي معتبر بين المللي
توليدات علمي كشورها، سازمانها و افراد را مورد مطالعه، ارزيابي و مقايسه قرار ميدهد. در علم سنجي از روشهاي آماري براي
تعيين معيارهاي رشد و توسعه علوم و تأثيرات آن در جوامع مختلف بشري استفاده مي شود.

اساس كار علم سنجي بر بررسي چهار متغير اصلي شامل:

  1. گزارشهاي علمي منتشر شده،
  2. ارجاعات به نتايج يك تحقيق علمي پس از انتشار،
  3. منابعي كه در تحقيقات علمي از آنها بهره گرفته شده است
  4. و سابقه كاري و وابستگي موسساتي محققان و نويسندگان

علم سنجي پس از بررسي اين متغيرها، با ارائه تركيبي مناسب از شاخصهاي مبتني بر آنها، به تبيين روند توليد علم و بازدهي پژوهشهاي علمي ميپردازد.
علم سنجي علاوه بر سنجش تحقيقات و توليدات علمي، اقدام به ارزيابي و تعيين معيارهاي مديريتي مانند بودجه، جايگاه و بازده دانشگاهها و مراكز علمي مينمايد . يكي از مهمترين اهداف اين علم، بنا نهادن نظامهايي از شاخص هاي توصيف كننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمي است. انتشار مداوم و منظم چنين شاخص هايي مي تواند عنصري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياستگزاري در علوم باشد . اساس علم سنجي بر تجزيه و تحليل پارامترهاي اطلاعاتي استوار است كه اين پارامترها مقالات علمي، پروانه هاي ثبت اختراع، مجلات و بطور كلي اطلاعات علمي منتشر شده مي باشند. نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل، به تعيين ساختار جريان مدارك علمي و فرايندهاي استنادي آنها كمك مي كند. براي نيل به اهداف علم سنجي، بايستي از نمايه نامه هاي پويا استفاده شود تا بتوان روند پيشرفت نظامهاي علمي را مشخص ساخت. هدف از علم سنجي ارزشيابي آخرين پيشرفتهاي فعاليتهاي علمي- تحقيقاتي علوم پزشكي ايران در هر گرايش علمي و عوامل موثر در رشد آن ميباشد . بطور كلي علم سنجي را مي توان دانش محاسبه و تحليل علم قلمداد كرد .
H-Index
درسال 2005ميلادي رياضي داني به نام Hirsch شاخص جديدي را براي ارزيابي برونداد علمي محققان پيشنهاد نمود كه در عين سادگي و سهولت كاربرد، نسبت به ساير شيوه هاي متداول ارزيابي، داراي مزاياي بسياري است. شاخص hيك پژوهشگر عبارت است از عبارت ديگر مفهوم آن اين است كه ساير مقالات اين محقق كمتر از 5استناد دارند. امروزه اين شاخص معادل  Impact Factor براي محققين محسوب ميشود . يكي از معياب شاخص hآن است كه پس از گذشت زمان كاهش نمييابد. براي مثال در صورتي كه يك محقق بازنشسته شود، پس از گذشت سالها از دوران فعاليت علمي، شاخص h و ثابت باقي ميماند. اين شاخص براي گروهي از محققان مانند يك دپارتمان، مركز يا دانشگاه نيز قابل محاسبه است. پايگاههاي اطلاعاتي تحت وب براي محاسبه
. ميباشندGoogle Scholar وScopus ، ISI: Web of Science اين شاخص شامل با توجه به اهميت شاخصهاي علم سنجي به عنوان ابزاري براي سنجش برون داد علمي اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي س دانشگاه، واحد علم نجي دانشگاه اقدام به ارزيابي و محاسبه شاخص علم سنجي، از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادات و -H indexبراي كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه، بر اساس بانك اطلاعاتي Scopusو بدون اعمال محدوديت براي زمان انتشار مقالات، نموده است. از طرفي، چون هدف از ارايهي اين گزارش، ارزيابي عملكرد علمي اعضاي هيات علمي وابسته به دانشگاه بوده،
  affiliation هاي مختلف ذكر شده در مقالات، اعم از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج و غير از آن، در برونداد علمي فرد لحاظ شده است. به دليل دشواري هايي از قبيل تنوع شكل نوشتاري به كار رفته در ثبت نام نويسنده در زبان انگليسي، وجود اسامي مشابه، استفاده از آدرسدهيهاي متفاوت و ... احتمال بروز خطاهاي سهوي از قبيل كم شماري يا زياد شماري در نتايج اعلام شده وجود دارد، به همين دليل از كليه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه تقاضا داريم پس از كنترل شاخصهاي اعلام شده، در صورت مشاهده هر نوع اشتباه به مديريت پژوهشي دانشگاه مراجعه بفرماييد.


اميدواريم با ارايهي بازخوردهاي مناسب، ما را هر چه بيشتر در ارايهي اطلاعات مفيد و صحيح ياري نموده و از اين طريق به پيشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه كمك كرده باشيد. مركز علم سنجي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه آغاز به كار نمود. اين مركز بر آن است تا از طريق بررسي و ارزشيابي مستمر توليدات علمي دانشگاه، مراكز تحقيقاتي و ساير واحدهاي تابعه و طراحي مداخلات لازم در راستاي ارتقا كمي و كيفي توليدات علمي و اعتلاي جايگاه علمي دانشگاه و كشور گام بردارد.

کپی رایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.

طراحی و توسعه در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تاریخ بروز رسانی 1397/10/09